top of page

Algemene voorwaarden

1. Arx Corporate Consultants B.V. 

Deze omschrijving bevat de algemene voorwaarden waaronder Arx Corporate Consultants B.V. aanbiedingen doet, opdrachten aanvaardt en overeenkomsten aangaat.

De algemene voorwaarden, opgenomen in hoofdstuk 2, zijn van toepassing op alle situaties waarin medewerkers via de intermediaire dienstverlening van Arx Corporate Consultants B.V. werkzaamheden verrichten bij of ten behoeve van opdrachtgevers van Arx Corporate Consultants B.V. .

In de hoofdstukken 3 en 4 zijn de bijzondere voorwaarden genoemd die van toepassing zijn op de in die hoofdstukken genoemde en gedefinieerde diensten van Arx Corporate Consultants B.V. (project support, werving & selectie). Deze bijzondere voorwaarden zijn aanvullend op de algemene voorwaarden van toepassing. Indien in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken van de algemene voorwaarden, wordt dat bij die bijzondere voorwaarden aangegeven.

Van deze algemene en bijzondere voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door Arx Corporate Consultants B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

2. Algemene voorwaarden Arx Corporate Consultants B.V. 

Artikel 1 | DEFINITIES

Detacheren: het ter beschikking stellen van een professional
door Arx Corporate Consultants B.V. aan opdrachtgevers voor het ten behoeve van die opdrachtgevers verrichten van werkzaamheden.

Opdrachtgever: ieder natuurlijke of rechtspersoon die zich door
tussenkomst van Arx Corporate Consultants voorziet van een professional.

Opdracht: de overeenkomst tussen Arx Corporate Consultants en een
opdrachtgever op grond waarvan een enkele professional door tussenkomst van Arx Corporate Consultants B.V. werkzaamheden verricht ten behoeve van de betreffende opdrachtgever. Arx Corporate Consultants B.V. zal iedere opdracht bevestigen met vermelding van de aard van de dienstverlening. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt deze aard van de dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen de partijen.

Professional: een medewerker die op basis van een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd met Arx Corporate Consultants B.V., danwel op basis van zelfstandigheid (ZZP), door Arx Corporate Consultants B.V. ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgevers van Arx Corporate Consultants B.V. .

Synoniemen: Detacheringskracht, Gedetacheerde medewerker.

Artikel 2 | TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met Arx Corporate Consultants B.V. .
   

 2. Algemene voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van opdrachtgevers zijn slechts geldig indien, en voor zover, deze schriftelijk door Arx Corporate Consultants B.V. zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat Arx Corporate Consultants B.V. onweersproken laat dat opdrachtgever de algemene voorwaarden van Arx Corporate Consultants B.V. niet aanvaardt en/of ander voorwaarden toepasselijk verklaart.


Artikel 3 | OFFERTES

 1. De door Arx Corporate Consultants B.V. opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
   

 2. Arx Corporate Consultants B.V. heeft het recht haar aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
   

 3. Mondelinge toezeggingen verbinden ACC slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
   

 4. Arx Corporate Consultants B.V. is niet gebonden te presteren tegen een in de offerte genoemde prijs, indien deze prijs berust op een kennelijke druk- of schrijffout.


Artikel 4 | OVEREENKOMSTEN

 1. Een overeenkomst komt tot stand indien Arx Corporate Consultants B.V. een opdracht schriftelijk bevestigd of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.
   

 2. Arx Corporate Consultants B.V. neemt door het tot stand komen van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich. Zij zal alles in het werk stellen om het volgens de opdracht beoogde resultaat te bereiken, zonder dit resultaat als zodanig te garanderen.


Artikel 5 | SELECTIE

 1. Arx Corporate Consultants B.V. kiest de ter beschikking te stellen professional uit aan de hand van de aan Arx Corporate Consultants B.V. bekende hoedanigheden en kundigheden van de beschikbare krachten enerzijds en aan de hand van door de opdrachtgever aan Arx Corporate Consultants B.V. verstrekte objectieve selectie criteria en inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds.
   

 2. Arx Corporate Consultants B.V. is geheel vrij in de keuze van de personen die zij op een aanvraag ter beschikking stelt.
   

 3. De keuze van de persoon of personen die Arx Corporate Consultants B.V. detacheert naar een opdrachtgever geschiedt in nauw overleg met die opdrachtgever.
   

 4. Voldoet een professional aantoonbaar niet aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, dan zal de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de vijfde werkdag na aanvang van de werkzaamheden door die professional, kenbaar maken aan Arx Corporate Consultants B.V. . De opdrachtgever is in dit geval geen vergoeding verschuldigd aan Arx Corporate Consultants B.V. in verband met deze professional, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   

 5. Indien bij een opdracht een duur is overeengekomen van tenminste twee maanden en na de vijfde dag doch binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden door een professional blijkt, dat de professional aantoonbaar niet voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, is de opdrachtgever met betrekking tot die professional slechts gehouden om aan Arx Corporate Consultants B.V. te betalen de door Arx Corporate Consultants B.V. in verband met die professional verschuldigde loonkosten over de bij de opdrachtgever gewerkte periode en de helft van de opslag van Arx Corporate Consultants B.V. die in het tarief aan de opdrachtgever is verdisconteerd over diezelfde periode. Voor zover de opdrachtgever het betreffende tarief reeds volledig heeft betaald, wordt de helft van voornoemde opslag door Arx Corporate Consultants B.V. aan de opdrachtgever gerestitueerd.
   

 6. Het gestelde in de voorafgaande twee leden van dit artikel geldt uitsluitend bij een eerste ter beschikking stelling van een professional naar de opdrachtgever en is niet van toepassing indien een professional reeds eerder werkzaam is geweest bij de opdrachtgever (via Arx Corporate Consultants B.V. of in dienst van de opdrachtgever zelf), of indien een opdrachtgever een professional, tegen het advies van Arx Corporate Consultants B.V. in, doet voortwerken.
   

 7. Voor het overige is Arx Corporate Consultants B.V. niet aansprakelijk voor het ter beschikking stellen van professionals die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van grove schuld van Arx Corporate Consultants B.V. bij de selectie, in welk geval de aansprakelijkheid van Arx Corporate Consultants B.V. beperkt blijft tot het in verband met de betreffende professional aan de opdrachtgever in rekening gebracht tarief. Elke klacht ter zake moet door de opdrachtgever bij Arx Corporate Consultants B.V. worden ingediend binnen een maand na de aanvang van de werkzaamheden door de betreffende professional bij de opdrachtgever; klachten die na die tijd binnen komen zijn niet ontvankelijk, dragende de opdrachtgever in ieder geval het volledige risico, in die hij de betreffende professional doet voortwerken, aangezien de opdrachtgever volstrekt gehouden is tot leiding en toezicht.


Artikel 6 | ARBEIDSTIJDEN

 1. Het staat de opdrachtgever niet vrij om met een professional arbeidstijden of een arbeidsduur af te spreken die afwijken van de met Arx Corporate Consultants afgesproken arbeidstijden en/of arbeidsduur, tenzij Arx Corporate Consultants vooraf schriftelijk instemt met de afwijking(en).
   

 2. Arx Corporate Consultants B.V. kan nimmer door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld in verband met de arbeidsduur en/of werktijden van professionals.


Artikel 7 | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Arx Corporate Consultants B.V. draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door Arx Corporate Consultants ter beschikking gestelde professionals mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf.
   

 2. Evenmin is Arx Corporate Consultants B.V. aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door Arx Corporate Consultants B.V. ter beschikking gestelde professionals zijn aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze voor deze professionals zijn ontstaan tijdens werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden.
   

 3. De opdrachtgever zal aansprakelijk zijn en Arx Corporate Consultants B.V. vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van professionals tot vergoeding van geleden schade doordat een aan die kracht toebehorende en door deze in het kader van de hem opgedragen werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd.
   

 4. Toelichting op artikel 6 en 7.
   

 5. De opdrachtgever is op grond van artikel 6: 170BW aansprakelijk voor allen die hij onder zijn volstrekte leiding en toezicht, in zijn opdracht zijn werkzaamheden doet verrichten.
   

 6. De opdrachtgever kan op grond van redelijkheid en billijkheid jegens de professional aansprakelijk zijn voor schade aan eigen zaken van die professional die hij gebruikt ter uitvoering van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever.
   

 7. De opdrachtgever kan op grond van artikel 6: 162BW juncto artikel 7A:1638 x BW worden aangesproken voor schade van een professional aan 'lijf, eerbaarheid en goed', opgelopen tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever. Aangezien de opdrachtgever als enige invloed heeft op deze arbeidsomstandigheden, behoudt Arx Corporate Consultants B.V. zich het recht voor om eventuele aanspraken ter zake aan het adres van Arx Corporate Consultants B.V. te verhalen op de opdrachtgever en de opdrachtgever daartoe zonodig in vrijwaring te roepen.
   

 8. Opdrachtgevers worden geadviseerd hun W.A.-verzekering in verband met deze aansprakelijkheid na te zien en zo nodig uit te breiden.


Artikel 8 | ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

 1. De opdrachtgever is aangemerkt als werkgever van de professionals in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en als zodanig gehouden de werkzaamheden van professionals te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen. De opdrachtgever is op grond van die wet gehouden Arx Corporate Consultants B.V. tijdig voor aanvang van de werkzaamheden van een professional een document te verstrekken bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats, ter doorgeleiding aan die professional.
   

 2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van lid 1 van dit artikel niet of onvoldoende is nagekomen en de betreffende professional, Arx Corporate Consultants B.V. of nabestaanden van de professional dientengevolge schade lijden in de zin van artikel 7A: 1638 x BW of anderszins, is de opdrachtgever jegens Arx Corporate Consultants B.V. gehouden tot vergoeding van schade aan de professional of diens nabestaanden, tenzij door de opdrachtgever bewijs wordt geleverd dat die niet - of onvoldoende - nakoming aan overmacht, of die schade of dood van de kracht aan grove schuld van de kracht is te wijten. De opdrachtgever zal Arx Corporate Consultants B.V. te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken als bedoeld in dit artikel en verleent Arx Corporate Consultants B.V. de bevoegdheid haar aanspraken ter zake jegens de opdrachtgever te cederen aan de direct belanghebbende(n) respectievelijk mede namens Arx Corporate Consultants B.V. tegen de opdrachtgever geldend te maken.


Artikel 9 | URENVERANTWOORDINGSFORMULIER

 1. De facturen van Arx Corporate Consultants B.V. worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende urenverantwoordingsformulieren, ook wel genoemd declaraties, welke de opdrachtgever verbinden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de urenverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren, overuren en andere toeslag uren vermelden, dat de kolommen die niet van toepassing zijn worden doorgehaald en dat de werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld.
   

 2. Bij verschil tussen het door de professional bij Arx Corporate Consultants B.V. ingeleverde urenverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Arx Corporate Consultants B.V. ingeleverde urenverantwoordingsformulier voor de afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is.
   

 3. Indien de opdrachtgever weigert het urenverantwoordingsformulier van de professional voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een - naar zijn mening correct ingevuld - urenverantwoordingsformulier aan Arx Corporate Consultants  B.V. verstrekt, heeft Arx Corporate Consultants B.V. het recht het aantal door de professional gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de professional dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de professional.


Artikel 10 | BETALING

 

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Arx Corporate Consultants B.V. ingediende factuur voor professionals te voldoen binnen 30 dagen van verzending van de factuur, tenzij tussen opdrachtgever en Arx Corporate Consultants B.V. anders is overeengekomen.
   

 2. Uitsluitend betalingen aan Arx Corporate Consultants B.V. werken bevrijdend. Betalingen aan professionals of het verstrekken van voorschotten aan deze professionals zijn verboden en onverhinderd en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
   

 3. Indien een factuur van Arx Corporate Consultants B.V. niet binnen 30 dagen na verzending is betaald, wordt de opdrachtgever na verloop van die termijn een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per maand of gedeelte van een maand, zonder ingebrekestelling.
   

 4. De doorslag van de door Arx Corporate Consultants B.V. verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint.
   

 5. Reclames omtrent de factuur moeten binnen acht dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij Arx Corporate Consultants B.V. zijn ingediend. Na deze termijn heeft de opdrachtgever zijn rechten verwerkt.
   

 6. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie ook verleend - komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Arx Corporate Consultants B.V. is ingeroepen respectievelijk de vordering door Arx Corporate Consultants B.V. ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever aan Arx Corporate Consultants B.V. verschuldigd zijn.


Artikel 11 | RECHTSTREEKSE ARBEIDSVERHOUDING

 1. Indien de opdrachtgever binnen een termijn van twaalf maanden na aanvang van de werkzaamheden een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden met een ter beschikking gestelde professional wenst aan te gaan, zal hij Arx Corporate Consultants  B.V. daarvan vooraf schriftelijk in kennis stellen. Een dergelijke overname van een professional behoeft de voorafgaande instemming van Arx Corporate Consultants B.V. .
   

 2. In de in het vorige lid beschreven situatie zal de opdrachtgever aan Arx Corporate Consultants  B.V. uit hoofd van schadevergoeding, ter dekking van overheadkosten e.d. betalen 27% van het laatst geldende tarief voor de betrokken professional, voor de duur van de periode vanaf de aanvang van de betreffende (nieuwe) arbeidsverhouding tot het moment van de afloop van de in het vorige lid bedoelde termijn van twaalf maanden.
   

 3. Het in de voorgaande twee leden van dit artikel bepaalde laat onverlet het bepaalde in artikel 12, dat, behoudens andersluidende nadere afspraak, een opdracht voortduurt, zolang zij niet conform dat artikel is geëindigd.


Artikel 12 | TEWERKSTELLING IN HET BUITENLAND

 1. Het is de opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde professional zonder voorafgaande toestemming van Arx Corporate Consultants B.V. buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De opdrachtgever dient de professional onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra Arx Corporate Consultants B.V. haar toestemming aan de opdrachtgever intrekt.


Artikel 13 | DUUR EN BEËINDIGING VAN DETACHERING

 1. De Opdracht geldt voor de duur die bij de totstandkoming van de opdracht is overeengekomen en door Arx Corporate Consultants B.V. aan de opdrachtgever is bevestigd. De opdracht kan slechts tussentijds door de opdrachtgever worden beëindigd onder betaling van het overeengekomen tarief voor de resterende duur van de opdracht, tenzij en voor zover Arx Corporate Consultants B.V. de professional voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst voor gelijke werkzaamheden en tegen een gelijk tarief naar een andere opdrachtgever kan detacheren of de arbeidsovereenkomst tussen Arx Corporate Consultants B.V. en de professional tussentijds eindigt.
   

 2. De duur van de opdracht wordt zoveel mogelijk overeengekomen in de vorm van een kalendertermijn. Is dit gezien de aard van de opdracht en/of de te verrichten werkzaamheden niet mogelijk, dan wordt de duur van de opdracht afhankelijk gesteld van het intreden van een zekere toekomstige gebeurtenis of het eindigen van een bepaald project en als zodanig vooraf overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Het aldus overeen te komen moment van eindiging van (de duur van) de opdracht dient objectief bepaalbaar te zijn en wordt zonodig aangevuld met een uiterlijke datum van eindiging.
   

 3. Indien de duur van een opdracht conform lid 2 van dit artikel, afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis of het eindigen van een bepaald project, is de opdrachtgever gehouden om, zodra hem bekend is wanneer deze gebeurtenis zich zal voordoen en wanneer exact het project eindigt, Arx Corporate Consultants B.V. hiervan onmiddellijk doch uiterlijk vier weken tevoren schriftelijk aanzegging te doen. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is de opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van Arx Corporate Consultants B.V. die daarvan het directe of indirecte gevolg is.
   

 4. De opdrachtgever is aan Arx Corporate Consultants B.V. betaling verschuldigd over alle uren voor de volledige duur van een opdracht, tenzij niet is gewerkt als gevolg van een omstandigheid aan de zijde van Arx Corporate Consultants B.V. of aan de zijde van de professional.
   

 5. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Arx Corporate Consultants B.V. niet toegestaan om de professional andere werkzaamheden te laten verrichten dan bij de opdracht zijn overeengekomen, meer bepaald niet indien deze andere werkzaamheden van invloed kunnen zijn op de duur van de detachering.
   

 6. Ongeacht het bepaalde in de vorige leden zal Arx Corporate Consultants B.V. nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een beëindiging, noodzakelijk geworden door of op grond van een overheidsvoorschrift, ook indien dit alleen voor Arx Corporate Consultants B.V. geldt, of voor een beëindiging door de professional van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort dan ook, doch Arx Corporate Consultants B.V. zal wel een redelijke zorg aanwenden dat – zo mogelijk ook met inachtneming van het vorenstaande – de opdrachtgever hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gesteld en dat desgewenst aan de opdrachtgever een andere professional zal worden bezorgd. Ten aanzien van deze nieuwe professional ontstaat een nieuwe opdracht, waarop afzonderlijk dit artikel van toepassing is.


Artikel 14 | OVERWERK

 1. Overwerk en eventuele wachtdiensten worden als zodanig aangemerkt en door Arx Corporate Consultants B.V. doorberekend conform de toepasselijke CAO of de geldende arbeidsvoorwaarden regeling bij Arx Corporate Consultants B.V. dan wel, indien overeengekomen, conform de geldende regeling bij de opdrachtgever.


Artikel 15 | VAKANTIE

 1. Het tijdstip en duur van de vakantie van een professional wordt vastgesteld in onderling overleg tussen de opdrachtgever, Arx Corporate Consultants B.V. en de professional.


Artikel 16 | GEHEIMHOUDING

 1. Arx Corporate Consultants B.V. is jegens de opdrachtgever gehouden ervoor te zorgen, dat een ter beschikking te stellen professional zich jegens Arx Corporate Consultants B.V. schriftelijk verplicht tot geheimhouding omtrent algemene voorwaarden hetgeen hij bij de beroepsuitoefening gewaar wordt en waarvan hij redelijkerwijze kan en moet vermoeden, dat bekendmaking daarvan Arx Corporate Consultants B.V. en/of de opdrachtgever schade kan toe brengen.
   

 2. Het staat de opdrachtgever vrij om een aparte geheimhoudingsverklaring van de professional te verlangen.


Artikel 17 | INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

 1. Arx Corporate Consultants B.V. zal, voor zover mogelijk, door middel van een desbetreffende schriftelijke verklaring van de ter beschikking te stellen professional bewerkstelligen cq. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de professional zullen worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien Arx Corporate Consultants B.V. in verband daarmee een vergoeding verschuldigd wordt aan de professional, wordt de opdrachtgever een gelijke vergoeding verschuldigd aan Arx Corporate Consultants B.V. .
   

 2. Het staat de opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met de professional aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van werkzaamheden van de professional tijdens de opdracht.


Artikel 18 | TARIEFWIJZIGING

 1. Indien de werkzaamheden van een professional afwijken of wijzigen ten opzichte van de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden en wel zodanig dat deze een hogere beloning rechtvaardigen, dan staat het Arx Corporate Consultants B.V. vrij de beloning van de professional dienovereenkomstig aan te passen.
   

 2. Iedere verhoging van de loonkosten van een ter beschikking gestelde professional geeft Arx Corporate Consultants B.V. het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.
   

 3. Arx Corporate Consultants B.V. is verder gerechtigd om gedurende de looptijd van een opdracht het tarief tussentijds aan te passen, per 1 januari van ieder jaar conform het CPI percentage en wanneer de beloning/kostenvergoeding of inhoudingen van de professional op grond van de arbeidsovereenkomst en/of wettelijke wijzigingen aangepast dient te worden.


Artikel 19 | GESCHILLEN

 1. Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slecht door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of uitvoeren van werkzaamheden tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Arx Corporate Consultants B.V. .
   

 2. 2. Indien volgens de wet een andere rechter bevoegd is dan de in het eerste lid van dit artikel aangewezen rechter, heeft de wederpartij het recht om binnen één maand nadat zij door of namens Arx Corporate Consultants B.V. op de hoogte is gebracht van het feit dat het geschil aan de bevoegde rechter in het arrondissement van haar hoofdvestigingsplaats zal worden voorgelegd, te verklaren dat hij niet instemt met het beroep op het eerste lid van dit artikel.
   

 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is Arx Corporate Consultants B.V. bevoegd de in het eerste lid van dit artikel genoemde geschillen voor te leggen aan de naar wettelijke regelen van competentie bevoegde rechter.
   

 4. Op elke overeenkomst tussen Arx Corporate Consultants B.V. en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


3. BIJZONDERE VOORWAARDEN PROJECT SUPPORT 

Deze bijzondere voorwaarden zijn aanvullend op de algemene voorwaarden in hoofdstuk 2 van toepassing op opdrachten als hieronder in artikel 1 gedefinieerd. Voor zover in deze bijzondere voorwaarden wordt afgeweken van voornoemde algemene voorwaarden, is het gestelde in deze afwijkende bijzondere voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 | DEFINITIES

Opdracht: de overeenkomst tussen Arx Corporate Consultants B.V. en een opdrachtgever op grond waarvan Arx Corporate Consultants B.V. werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever.

Artikel 2 | UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. Arx Corporate Consultants B.V. houdt bij de uitvoering van de opdracht zo veel mogelijk rekening met het door de opdrachtgever, ook op detailpunten, gewenste resultaat. Daartoe vindt regelmatig overleg plaats tussen de opdrachtgever en Arx Corporate Consultants B.V. .
   

 2. Arx Corporate Consultants B.V. zal de opdracht zo veel mogelijk laten uitvoeren door dezelfde persoon of personen, doch behoudt zich het alleenrecht voor hierover te beslissen.
   

 3. Indien de opdrachtgever dit wenst, zal de opdracht worden uitgevoerd in het bedrijf van de opdrachtgever of op een andere, door de opdrachtgever aan te wijzen plaats. Als de opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik maakt, zorgt hij zelf ter plaatse voor het benodigde materiaal. De extra reis- en verblijfkosten die door personeel van Arx Corporate Consultants B.V. worden gemaakt, worden separaat aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
   

 4. Arx Corporate Consultants B.V. staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht: het op juiste wijze verwerken van de door de opdrachtgever verstrekte en te verstrekken gegevens in de door Arx Corporate Consultants B.V. te vervaardigen ontwerpen, tekeningen en overige werkzaamheden. Arx Corporate Consultants B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de goede werking of het beoogde resultaat, etc. van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
   

 5. Opdrachten tot het opstellen van een kostenraming worden door Arx Corporate Consultants B.V. naar beste vermogen verricht.


Artikel 3 | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Arx Corporate Consultants B.V. verbindt zich eventuele aan haar toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht op kosten van Arx Corporate Consultants B.V. te herstellen.
   

 2. De eventuele aansprakelijkheid van Arx Corporate Consultants B.V. is beperkt tot directe schade en verder tot het zonodig opnieuw op haar kosten uitvoeren van de opdracht danwel - in geld - tot maximaal het in verband met de betreffende opdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte tarief.
   

 3. De aansprakelijkheid van Arx Corporate Consultants B.V. vervalt door verloop van een jaar nadat de opgedragen werkzaamheden zijn voltooid.
   

 4. Arx Corporate Consultants B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met kostenramingen, indien blijkt dat het werk niet voor de geraamde kosten tot stand kan worden gebracht.


Artikel 4 | DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

 1. De opdrachtgever kan een opdracht tijdens de uitvoering intrekken, mits hij Arx Corporate Consultants B.V. schadeloos stelt ter zake van alle door Arx Corporate Consultants B.V. gemaakte en te maken kosten, arbeid en winstderving. Arx Corporate Consultants B.V. zal zich in dit geval inspannen om haar kosten te beperken.
   

 2. Bijzondere voorwaarden Werving & Selectie

  Deze bijzondere voorwaarden zijn aanvullend op de algemene voorwaarden in hoofdstuk 2 van toepassing op opdrachten zoals hieronder in artikel 1 is gedefinieerd. Voor zover in deze bijzondere voorwaarden wordt afgeweken van de algemene voorwaarden, is het gestelde in deze afwijkende bijzondere voorwaarden van toepassing.

4. BIJZONDERE VOORWAARDEN WERVING EN SELECTIE


Artikel 1 | DEFINITIES

Werving en Selectie: het behulpzaam zijn aan werkgevers bij het zoeken naar professionals, waarbij totstandkoming van een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de werkgever en de professional wordt beoogd.

Opdrachtgever: de werkgever die zich bedient van de werving en selectie
door Arx Corporate Consultants B.V. .

Professional: de (kandidaat-)werknemer die betrokken wordt in de werving en selectie van Arx Corporate Consultants B.V. voor een opdrachtgever.

Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Arx
Corporate Consultants B.V. op grond waarvan Arx Corporate Consultants B.V. werving en selectie activiteiten verricht ten behoeve van de betreffende opdrachtgever.

Artikel 2 | UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. Door de aanvaarding van een opdracht tot werving en selectie neemt Arx Corporate Consultants B.V. een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een kandidaat voor een vacature komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
   

 2. Inlichtingen die door de opdrachtgever zelf aan Arx Corporate Consultants B.V. zijn verstrekt, zullen als juist worden aanvaard.
   

 3. Inlichtingen die door een professional aan Arx Corporate Consultants B.V. worden verstrekt, zullen voor zover mogelijk worden gecontroleerd of worden nagetrokken door middel van referenties. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de professional. Ingewonnen referenties worden door Arx Corporate Consultants B.V. opgegeven aan de opdrachtgever.
   

 4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een professional.
   

 5. Arx Corporate Consultants B.V. is niet aansprakelijk indien de professional niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van Arx Corporate Consultants B.V. in strijd met het bepaalde lid 1 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van Arx Corporate Consultants B.V. in dat geval is beperkt tot directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de betreffende opdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding.
   

 6. Het gestelde in de leden 4 en 5 laat onverlet de (eventuele) werking van het gestelde in artikel 4 lid 1.


Artikel 3 | DUUR EN BETALING

 1. Een opdracht eindigt door het slagen daarvan, bestaande in de acceptatie door de opdrachtgever van de voorgedragen professional.
   

 2. De betaling van de door de opdrachtgever aan Arx Corporate Consultants B.V. verschuldigde vergoeding geschiedt in twee termijnen: de eerste termijn bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst en de tweede termijn na het verstrijken van de proeftijd in de arbeidsovereenkomst.
   

 3. Indien de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en de professional eindigt in de proeftijd vanwege aantoonbare ongeschiktheid van de professional voor de functie, zal Arx Corporate Consultants B.V. alsnog onder de oorspronkelijke overeengekomen voorwaarden en voor de oorspronkelijke overeengekomen vergoeding een professional werven en selecteren. Alleen extra kosten aan derden zullen dan nog in rekening worden gebracht.


Artikel 4 | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Arx Corporate Consultants B.V. draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen ten gevolge van handelen of nalaten van professionals met wie (mede) als gevolg van de werving en selectie door Arx Corporate Consultants B.V. een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante overeenkomst tot stand is gekomen.

bottom of page